Kytičky

Třídní učitelky

Petra Včelaříková

Gabriela Franceschi

Hana Tausingerová

Telefon na třídu: +420 771 181 200

Email: kyticky@mspodleskova.cz

Program třídy

Červen 2023

Očekávané výstupy:

 • rozvíjení fyzické a psychické odolnosti, radost z pohybu 
 • umět pomáhat udržovat životní prostředí, neničit ho, neubližovat živočichům a rostlinstvu  
 • rozvoj výtvarných, hudebních, slovesných a dramatických dovedností  
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • pochopit, že lidská činnost může prostředí zlepšovat i poškozovat  
 • vyjadřovat své představy pohybem, graficky, slovem, případně smíšenou formou 
 • rozvoj tělesné zdatnosti, obratnosti, pohybových dovedností při hrách venku 
 • prožívat radost ze společných zážitků 
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností  
 • rozvíjení představivosti a fantazie   
 • uvědomování si svých dovedností, předností (co jsem se naučil)   
 • umět se chovat opatrně při styku s neznámými lidmi, umět požádat o pomoc, přivolat ji  
 • poučit děti o možných nebezpečných situacích v období léta a prázdnin