Kytičky

Třídní učitelky

Gabriela Franceschi

Mgr. Radka Horáková

Petra Včelaříková

Telefon na třídu: +420 771 181 200

Email: kyticky@mspodleskova.cz

Program třídy

Červen 2022

Očekávané výstupy:

  • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci 
  • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 
  • vnímat umělecké a kulturní podněty 
  • rozlišovat aktivity, které mohou zdraví podporovat anebo poškozovat 
  • rozvoj tělesné zdatnosti, obratnosti, pohybových dovedností při hrách venku 
  • zvládnout běžné způsoby pohybu v různém prostředí – ve skupině dětí, v písku… 
  • znát některé mořské živočichy, vědět něco o jejich způsobu života 
  • rozvoj jazykových dovedností a paměti