2. třída

Třídní učitelky

Marcela Chmelová

Dagmar Brochová

Telefon na třídu: +420 771 181 192

Email: 2.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Červen 2023

Očekávané výstupy:

  • Osvojit si předpoklady pro vytváření prosociálního chování k lidem 
  • Umět se chovat opatrně při styku s neznámými lidmi, umět přivolat pomoc, vědět, jak se bezpečně pohybovat a neničit životní prostředí    
  • Umět soustředěně naslouchat a udržet pozornost 
  • Osvojit si dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti 
  • Zvládnout pohybové dovednosti a prostorovou orientaci 
  • Rozvoj řečového projevu a pěveckých dovedností