Prázdninový provoz

Pokyny pro rodiče dětí, které nebyly přijaty k prázdninovému provozu do MŠ Vladivostocká a jsou uvedeni k možnému přijetí na prázdninový provoz do MŠ Chmelová

Nezbytnou podmínkou přijetí je uhrazení plateb viz instrukce níže tak, aby úhrada byla připsána na účet školy nejpozději dne 12. 6. 2024

Uhraďte platby:

 • za školné ve výši 450 Kč na účet 51-3654510257/0100

  s uvedeným jménem dítěte do zprávy pro příjemce ( POZOR! – děti, které plní povinnou školní docházku nebo děti s odkladem školní docházky úplatu nehradí).

 

 •  za stravné na účet školní jídelny 43-2251730277/0100 

  ve výši 450,- Kč (2 týdny), děti s odkladem školní docházky 480,- Kč (2 týdny), nebo 225,Kč (1 týden), děti s odkladem školní docházky 240,-Kč (1 týden) s uvedením jména dítěte do poznámky pro příjemce.

Bez uvedení jména dítěte do poznámky pro příjemce není možné provázat platbu se žadatelem.

Všechny děti, jejichž rodiče podali žádost dne 29. 5. nebo 30. 5. 2024 k prázdninovému provozu a uhradili v požadovaném termínu poplatky, byly přijaty.

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU ŠKOLY

provoz školy 8. 7. – 19.7. 2024, vstup u ulice Ostružinová
provozní doba 6:30 – 17:00 hodin
scházení dětí 6:30 – 8:15, od 6:30 do 7:00 hodin je v provozu pouze jedna třída na pavilonu
rozcházení dětí po obědě 12:15 – 12:30
rozcházení dětí odpoledne 14:30 – 17:00, od 16:00 do 17:00 hodin v provozu pouze jedna třída na pavilonu
omluvy dětí Do 7:45 hod. volejte na třídu (naleznete na webových stránkách), kam dítě dochází, nebo nejlépe předem osobně třídní učitelce a následně zapsat do sešitu v šatně
rozdělení dětí do třídy Pokud to bude jen trochu možné, budou děti z jedné školky docházet do stejné třídy, seznamy budou vyvěšeny na tabuli před pavilony a na webových stránkách
vyzvedávání dětí Pouze zákonní zástupci, kteří mohou být vyzváni k předložení dokladu totožnosti. Případně písemně pověřenou osobou k vyzvedávání – nutné předat plnou moc p. učitelce.
Informace o personálním obsazení dané třídy naleznete na nástěnce před každou třídou. Průběh dne bude koncipován zejména s ohledem na počasí, děti budou pobývat zejména venku. V případě horkého počasí může být využito mlhoviště.
Dotazy k nástupu a zejména informace, že nenastoupíte zasílejte pouze na email info@mschmelova.cz
Vybavení dítěte do třídy:

pevnou obuv na přezutí, pohodlné oblečení (adekvátně počasí), nezapomeňte rezervní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko, náhradní kalhoty/legíny) vše nejlépe v pytli nebo batůžku, pyžamko

Vybavení dítěte na pobyt venku:

obuv na pobyt na zahradě, kalhoty na pobyt venku (jiné než do třídy), v případě horkého počasí plavky, osušku (mlhoviště).

 

 

Konkrétní rozdělení dětí na třídy bude, dle přiděleného registračního, vyvěšeno na webových stránkách před začátkem prázdninového provozu.

ZÁPIS NA NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ CHMELOVÁ

Zápis dětí do MŠ Chmelová bude probíhat prezenčně ve dnech 29. 5. a 30. 5. 2024 na adrese MŠ Chmelová 2921/8, Praha 10 - v prostoru ředitelny školy (vstup ze strany veterinární stanice).

V případě Vašeho zájmu o docházku dítěte na prázdninový provoz  do naší mateřské školy realizujte elektronický předzápis viz níže.

Elektronický předzápis na prázdninový provoz bude spuštěn od 13. 5. – 24. 5. 2024, odkaz ZDE  

POSTUP elektronického PŘEDZÁPISU

 1. Přes portál  elektronickypredzapis.cz  provedete registraci, prosíme o kontrolu správnosti všech údajů.
 2. Vyplníte Žádost o přijetí, odešlete a zároveň si je vytisknete. Vyplnění prosím věnujte zvýšenou pozornost, jelikož řádné vyplnění položek při registraci dle instrukce usnadní proces celé administrace.
 3. Dle instrukcí v žádosti uhraďte platby na školné a stravné – NUTNÉ UVEDENÍ JMÉNA a PŘIJMENÍ DÍTĚTE – do poznámky pro příjemce.
 4. Vytištěnou žádost přinesete k prezenčnímu zápisu.

 

Prezenční zápis proběhne ve dnech:

29. 5. 2024 – od 13:00 hodin do 18:00 hodin,

30. 5. 2024 – od 13:00 hodin do 18:00 hodin.

Rodiče ve výše uvedené dny přijdou osobně a dodají:

 • Žádost o přijetí,
 • kopii EL a případně kopii Doporučení ŠPZ v případě podpůrných opatření.
 • Uhradí (bankovním převodem) částku uvedenou v žádosti– úhrada v den zápisu je podmínkou přijetí dítěte. 

Děti plnící povinnou předškolní docházku a děti s odkladem školní docházky úplatu za vzdělávání nehradí, pouze zálohu na stravné.

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘÍZENÝCH MČ PRAHA 10

Jak správně postupovat v případě potřeby využít náhradní provoz MŠ o letních prázdninách

Vážení rodiče, 

v letošním školním roce bude prázdninový provoz realizován mimo jiné i v naší mateřské škole (dále jen MŠ). 

Náhradní prázdninový provoz je určen pro ty z vás, kteří nemají jinou možnost, jak si zajistit péči o své dítě mimo kolektivní zařízení po dobu přerušení provozu naší MŠ v měsících červenci a srpnu.

V takovém případě můžete využít prázdninový provoz v náhradních MŠ viz tabulka.

Kritéria pro přijetí:

 • dítě musí být již zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10
 • zákonný zástupce bezpodmínečně potřebuje umístit své dítě do MŠ z pracovních důvodů
 • zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ
 • děti zákonných zástupců na RD/MD mohou být přijaty na prázdninový provoz pouze na doplnění dané kapacity MŠ

 

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘÍZENÝCH MČ PRAHA 10 PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 • v termínu od 10. 4. do 10. 5. 2024 oznámíte ve své kmenové MŠ svůj zájem využít náhradní prázdninový provoz – uvedete jméno dítěte, vybranou MŠ a přesné datumové vymezení termínu docházky dítěte (např.: 8. 7. – 12. 7. 2024 – 1 týden, nebo 8. 7. – 19. 7. 2024 – 2 týdny),
 • v termínu od 13. 5. do 24. 5. 2024 bude na našich webových stránkách zveřejněn odkaz na elektronický předzápis, Žádost o přijetí vyplníte v elektronickém předzápise, tím budeme zároveň Váš zájem evidovat. Po přihlášení do elektronického předzápisu obdrží zákonný zástupce informace k platbě za školné a stravné.

Žádost bude také ke stažení na webových stránkách školy.

 • ve dnech 29a 30. 5. 2024 proběhne fyzický zápis na prázdninový provoz (na žádosti doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel) – bližší informace budou následně zveřejněny na webových stránkách školy. Je třeba se fyzicky dostavit a předat žádost.

Zákonný zástupce v MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, odevzdá vyplněnou Žádost o přijetí společně s kopií evidenčního listu dítěte, kterou obdrží ve své kmenové MŠ, popř. doporučení PPP/SPC.

Prázdninový provoz – léto 2024

Vážení rodiče, v letošním školním roce bude prázdninový provoz realizován dle níže uvedeného. Náhradní prázdninový provoz je určen pro ty z vás, kteří nemají jinou možnost, jak si zajistit péči o své dítě mimo kolektivní zařízení v měsících červenci a srpnu.

Termíny prázdninového provozu – červenec a srpen 2024

1. 7. – 4. 7. 2024 všechny MŠ zavřeny
8. 7. – 12. 7. 2024 v provozu MŠ Zvonková, MŠ Chmelová a MŠ Vladivostocká
15. 7. – 19. 7. 2024 v provozu MŠ Zvonková, MŠ Chmelová a MŠ Vladivostocká
22. 7. – 26. 7. 2024 všechny MŠ zavřeny
29. 7. – 2. 8. 2024 všechny MŠ zavřeny
5. 8. – 9. 8. 2024 všechny MŠ zavřeny
12. 8. – 16. 8. 2024 v provozu MŠ Mládežnická, MŠ Troilova, MŠ Nedvězská a MŠ Tuchorazská
19. 8. – 23. 8. 2024 v provozu MŠ Mládežnická, MŠ Troilova, MŠ Nedvězská a MŠ Tuchorazská
26. 8. – 30. 8. 2024 přípravný týden, všechny MŠ zavřeny

 

POSTUP ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘÍZENÝCH MČ PRAHA 10 BUDE ZVEŘEJNĚN NÁSLEDNĚ 

Kritéria pro přijetí:

 • dítě musí být již zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10
 • zákonný zástupce bezpodmínečně potřebuje umístit své dítě do MŠ z pracovních důvodů
 • zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ
 • děti zákonných zástupců na RD/MD mohou být přijaty na prázdninový provoz pouze na doplnění dané kapacity MŠ

Prázdninový provoz 8. 7. 2024 - 19. 7. 2024

Žádost o docházku na prázdninový provoz ke stažení níže