4. třída

Program třídy

Leden 2021

  • Upevňovat sociální návyky – umět pozdravit, poděkovat, přihlásit se o slovo, ohleduplnost a spolupráce v kolektivu třídy
  • Upevňování sebeobsluhy a samostatnosti, upevňování hygienických návyků – mytí, stolování, oblékán
  • Osvojování poznatků o vzniku sněhu, ledu, jednoduché základní pokusy se skupenstvími vody
  • Rozvíjení a upevňování schopnosti vážit si vznikajícího života ve všech jeho formách
  • Upevňování citových vztahů – ochrana sebe sama i druhých
  • Umět pojmenovat a ukázat části svého těla, rozvoj koordinace pohybu s rytmem, cvičením, tancem
  • Rozvoj slovní zásoby – učení krátkých textů
  • Rozvoj jemné motoriky při výtvarných a pracovních činnostech různými materiály (modelína, vata keramická hlína, polystyren…)
  • Prožívání společné radosti a pocitu uspokojení při plnění sportovních úkolů a činností