4. třída

Třídní učitelky

Dana Došková Dis.

Monika Jurová

Telefon na třídu: +420 771 181 194

Email: 4.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Prosinec 2023

Očekávané výstupy:

  • rozvíjení hudebnosti a rytmického cítění-nácvik nových básniček, písniček, 
  • rozšiřování slovní zásoby, komunikativních dovedností, seznamování s novými pojmy (advent, kometa, betlém apod.) 
  • vysvětlení rčení, hrátky se slovy – např. Čert nikdy nespí 
  • upevňování zdravého sebevědomí 
  • procvičování samostatného projevu 
  • využívání fantazie a tvořivosti – výroba dárků, výzdoby 
  • upevňování pozitivních vztahů mezi školou a rodinou – vánoční setkání na besídce 
  • seznamování s tradicemi, seznámení s vánočním příběhem