4. třída

Program třídy

Duben 2021

  • Upevňovat sociální návyky – umět pozdravit, poděkovat, přihlásit se o slovo, ohleduplnost a spolupráce v kolektivu třídy 
  • Upevňování sebeobsluhy a samostatnosti, upevňování hygienických návyků – mytí, stolování, oblékání 
  • Upevňování vztahu literatuře, knihám a stálému rozšiřování vědomostí z knižních zdrojů  
  • Osvojování poznatků o vzniku života ve všech jeho formách a rozvíjení a upevňování schopnosti vážit si vznikajícího života ve všech jeho formách 
  • Posilovat kladný vztah k přírodě  
  • Upevňování citových vztahů – ochrana sebe sama i druhých  
  • Rozvoj koordinace pohybu s rytmem, cvičením, tancem, rozvoj slovní zásoby – učení krátkých textů  
  • Prožívání společné radosti a pocitu uspokojení při plnění sportovních úkolů a činností 
  • Rozvíjet tvořivost a fantazii, seznámit děti s lidovými zvyky a tradicemi, poskytovat dětem příležitosti k pochopení dobra a zla 
  • Rozvoj jemné motoriky při výtvarných a pracovních činnostech různými materiály (modelína, vata keramická hlína, polystyren…)