4. třída

Program třídy

Červen 2021

Očekávané výstupy:

  • Umět pojmenovat skupenství vody, rozlišovat různé podoby vody na Zemi, poznat nejznámější rostliny a živočichy žijící u vody a ve vodě, seznámit se s využitím vody k lodní dopravě a výrobě elektřiny. Voda v umění.
  • Upevňovat sociální návyky – umět pozdravit, poděkovat, přihlásit se o slovo, ohleduplnost a spolupráce v kolektivu třídy
  • Upevňování sebeobsluhy a samostatnosti, upevňování hygienických návyků – mytí, stolování, oblékání
  • Osvojování poznatků o vzniku života ve všech jeho formách a rozvíjení a upevňování schopnosti vážit si vznikajícího života ve všech jeho formách
  • Posilovat kladný vztah k přírodě
  • Upevňování citových vztahů – ochrana sebe sama i druhých
  • Rozvoj koordinace pohybu s rytmem, cvičením, tancem, rozvoj slovní zásoby – učení krátkých textů
  • Prožívání společné radosti a pocitu uspokojení při plnění sportovních úkolů a činností
  • Rozvoj jemné motoriky při výtvarných a pracovních činnostech různými materiály (modelína, vata keramická hlína, textilní a přírodní materiály, polystyren…)