3. třída

Třídní učitelky

Denisa Šleglová

Renata Vanduchová

Telefon na třídu: +420 771 181 193

Email: 3.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Leden 2023

Očekávané výstupy:

  • Rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu 
  • Přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu 
  • Osvojovat si některé dovednosti, které předcházejí čtení, psaní – rozvíjet zájem o psanou formu jazyka 
  • Vytvářet pozitivní vztah k učení a intelektuálním činnostem 
  • Rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě 
  • Rozvíjet základní kulturně společenské postoje 
  • Vytvářet schopnost přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám