3. třída

Třídní učitelky

Renata Vanduchová

Bc. Natálie Podlipná Dis.

Telefon na třídu: +420 771 181 193

Email: 3.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Září 2023

Očekávané výstupy:

  • rozvoj a užívání všech smyslů 
  • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
  • upevňování vztahů mezi kamarády a s dospělými
  • rozvoj prosociálního chování
  • upevňování hygienických návyků a návyků sebeobsluhy
  • zvládat bezpečný pohyb dětí v celém areálu MŠ i mimo areál 
  • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 
  • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění, výslovnost, vyjadřování)