Zápis

Запис до закладу дошкільної освіти громадян України, які перебувають на території Чеської Республіки в режимі тимчасового захисту

Запис буде проходити 7. 6. 2023 року від 13:00-16:00 за адресою Chmelová 2921/8; Zápis proběhne 7. 6. 2023 od 13:00-16:00 na adrese Chmelová 2921/8

Oчікувана кількість прийнятих дітей: 0

Заявник принесе з собою:

 • належним чином оформлену заяву про вступ до закладу дошкільної освіти (її можна знайти на web-сторінці школи, папка ZAPIS)
 • належним чином заповнений лікарем – педіатром реєстраційний лист про щеплення ( його можна знайти на web-сторінці школи, папка ZAPIS)
 • візовий документ дитини
 • підтвердження одного з представників дитини
 • підтвердження про місце проживання (městska čast Praha 10)

ВАЖЛИВО:

 • дитина щеплена згідно календаря щеплень дійсного в Чеській Республіці
 • дитина має проживати в районі Praha 10
 • діти станом на 31.8.2023 року мають досягнути трьохрічного віку
 • діти приймаються за віком від найстарішого до наймолодшого до заповнення груп садка.

Předpokládaný počet přijatých dětí: 0

Žadatel si k zápisu přinese:

 • Řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – ke stažení na webu školy, záložka ZÁPIS
 • Řádně vyplněný Evidenční list, potvrzený pediatrem(očkování) – ke stažení na webu školy, záložka ZÁPIS
 • Vízový doklad dítěte
 • Doklad o oprávněnosti zastupovat dítě
 • Doklad o místě pobytu (městská část Praha 10)

Kritéria pro přijetí:

 • Dítě je očkováno dle očkovacího kalendáře platného v ČR
 • Dítě má bydliště v městské části Praha 10
 • Dítě dosáhne k 31.8.2023 věku tří let
 • Děti jsou přijímané dle věku od nejstaršího po nejmladší do naplnění kapacity školy.

Zápis pro školní rok 2023/2024

Zápis dětí do MŠ Chmelová a MŠ Podléšková pro školní rok 2023/2024 bude probíhat prezenčně ve dnech 3. – 4. 5. 2023 na adrese MŠ Chmelová 2921/8,  Praha 10  –  v prostoru ředitelny školy,  jednotně pro obě pracoviště.

 

Elektronický předzápis bude spuštěn od 3. 4. – 2. 5. 2023 – odkaz ZDE.

POSTUP elektronického PŘEDZÁPISU

 1. Přes portál  elektronickypredzapis.cz provedete registraci, prosíme o kontrolu správnosti všech údajů.
 2. Vyplníte Žádost o přijetí, Evidenční list, odešlete a zároveň si je vytisknete. Vyplnění prosím věnujte zvýšenou pozornost, jelikož řádné vyplnění položek při registraci dle instrukce usnadní proces celé administrace.
 3. Oba formuláře si necháte potvrdit pediatrem.
 4. Doporučujeme využít rezervačního systému na konkrétní čas pro řádný zápis.

POSTUP při ZÁPISU

 1. Zákonný zástupce se dostaví k zápisu s vyplněnou žádostí a evidenčním listem – oba formuláře přijmeme pouze potvrzené pediatrem – (je vhodné si v elektronickém předzápisu zarezervovat konkrétní čas pro podání žádosti)
 2. Nezapomeňte originál rodného listu dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce, pro možnou kontrolu údajů a ověření trvalého bydliště.
 3. Děti budou do MŠ přijímány podle zveřejněných kritérií.
 4. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Nezbytnou podmínkou přijetí dětí do mateřské školy je jejich trvalé bydliště v Praze 10.

Dítě je přijímáno na základě žádosti rodiče (zákonného zástupce), o přijetí rozhodne ředitelka školy.

Předběžný 1. seznam přijatých dětí (pod přidělenými registračními čísly) bude zveřejněn na webu školy a ve vývěsce 12. 5. 2023.

17. – 19. 5.2023  bude probíhat vyzvedávání rozhodnutí oproti podpisu a podání zápisového lístku – do té školy, kterou si zákonný zástupce vybere (v případě, že  podal žádost do více MŠ). Tím zákonní zástupci potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole.

Ve dnech 17. – 18. 5. 2023 od 13:00 do 16:00 hodin a 19. 5. 2023 od 9:00 do 11:00 hodin.

Následuje vyvěšení 2. seznamu přijatých dětí (pod přidělenými registračními čísly) na webu školy a ve vývěsce dne 23. 5. 2023.

24. – 26. 5.2023  bude probíhat druhé kolo vyzvedávání rozhodnutí oproti podpisu a podání zápisového lístku – do té školy, kterou si zákonný zástupce vybere (v případě, že  podal žádost do více MŠ). Tím zákonní zástupci potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole.

V průběhu měsíce června proběhne informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí.

Kritéria pro přijetí dětí pro školní rok 2023–2024

Ředitelka Mateřské školy, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace, stanovila níže uvedená kritéria, dle kterých bude postupovat při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v souladu s ustanovením § 165, odst. 2, písm. b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vždy dle věku od nejstaršího po nejmladší (do naplnění kapacity školy):

V rámci zápisu pro školní rok 2023/2024 škola disponuje 55 volnými místy.

Děti budou přijímány dle následujících kritérií:

1. Děti s trvalým bydlištěm, v případě cizince místem pobytu, ve školském obvodu městské části Praha 10, s povinností předškolního vzdělávání od 1.září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne věku pěti let, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku dle § 34a odst. 2 a § 179 odst. 2  školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Dítě s trvalým bydlištěm ve školském obvodu městské části Praha 10, které do 31. 8. 2023 dosáhne čtvrtého roku věku. Řazení dětí podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

 

3. Dítě s trvalým bydlištěm ve školském obvodu městské části Praha 10, které do 31. 8. 2023 dosáhne třetího roku věku. Řazení dětí podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

Kritéria nabývají platnost 1. 3. 2023.