Zápis

Pozvánka na informační schůzku rodičů nově přijatých dětí

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí se koná v jednotném termínu pro obě pracoviště. Proběhne v úterý 11. 6. 2024 na pracovišti MŠ Chmelová, dolní pavilon, 1. třída v přízemí.

Od 16:30 hodin do 16:50 hodin bude předáván dokument s přiděleným variabilním symbolem a případně nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí.
Samotná informační schůzka začne v 17:00 hodin – Vaše účast je velmi žádoucí s ohledem na předání variabilních symbolů a klíčových informací k nástupu dětí do MŠ.
Prosíme bezpodmínečně o účast bez dětí.

Děkujeme a těšíme se na setkání

Žádáme rodiče přijatých dětí, které mají podáno více žádostí, aby neprodleně odevzdali zápisový lístek do MŠ, kam chtějí nastoupit.

Pokud máte zájem o naši mateřskou školu, pak odevzdejte zápisový lístek do ředitelny MŠ, v případě nepřítomnosti vhoďte zápisový lístek do poštovní schránky u jídelny MŠ Chmelová nebo zašlete sken zápisového lístku elektronicky na email: info@mschmelova.cz , případně prostřednictvím datové schránky.

Pokud jste zápisový lístek neobdrželi, pak je možné si jej stáhnout v této sekci – Dokumenty potřebné k zápisu (zcela dole).
Děkujeme všem za spolupráci.

První seznam přijatých dětí pro školní rok 2024/2025 ke dni 14. 5. 2024 – není konečný

Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace - seznam přijatých dětí v tuto chvíli bez rozlišení jejich umístění na dílčí pracoviště. Ředitelka školy přijala děti evidované pod níže uvedenými registračními čísly

69  Přijímá se od 1.9.2024

103  Přijímá se od 1.9.2024

23  Přijímá se od 1.9.2024

51  Přijímá se od 1.9.2024

143  Přijímá se od 1.9.2024

136  Přijímá se od 1.9.2024

10  Přijímá se od 1.9.2024

133  Přijímá se od 1.9.2024

139  Přijímá se od 1.9.2024

9  Přijímá se od 1.9.2024

31  Přijímá se od 1.9.2024

79  Přijímá se od 1.9.2024

138  Přijímá se od 1.9.2024

137  Přijímá se od 1.9.2024

35  Přijímá se od 1.9.2024

57  Přijímá se od 1.9.2024

12  Přijímá se od 1.9.2024

58  Přijímá se od 1.9.2024

123  Přijímá se od 1.9.2024

157  Přijímá se od 1.9.2024

88  Přijímá se od 1.9.2024

130  Přijímá se od 1.9.2024

135  Přijímá se od 1.9.2024

66  Přijímá se od 1.9.2024

21  Přijímá se od 1.9.2024

109  Přijímá se od 1.9.2024

15  Přijímá se od 1.9.2024

33  Přijímá se od 1.9.2024

95  Přijímá se od 1.9.2024

16  Přijímá se od 1.9.2024

84  Přijímá se od 1.9.2024

2  Přijímá se od 1.9.2024

18  Přijímá se od 1.9.2024

19  Přijímá se od 1.9.2024

49  Přijímá se od 1.9.2024

116  Přijímá se od 1.9.2024

78  Přijímá se od 1.9.2024

30  Přijímá se od 1.9.2024

118  Přijímá se od 1.9.2024

122  Přijímá se od 1.9.2024

86  Přijímá se od 1.9.2024

147  Přijímá se od 1.9.2024

131  Přijímá se od 1.9.2024

107  Přijímá se od 1.9.2024

92  Přijímá se od 1.9.2024

97  Přijímá se od 1.9.2024

52  Přijímá se od 1.9.2024

41  Přijímá se od 1.9.2024

28  Přijímá se od 1.9.2024

155  Přijímá se od 1.9.2024

93  Přijímá se od 1.9.2024

113  Přijímá se od 1.9.2024

59  Přijímá se od 1.9.2024

125  Přijímá se od 1.9.2024

101  Přijímá se od 1.9.2024

64  Přijímá se od 1.9.2024

63  Přijímá se od 1.9.2024

56  Přijímá se od 1.9.2024

1  Přijímá se od 1.9.2024

156  Přijímá se od 1.9.2024

152  Přijímá se od 1.9.2024

 46  Přijímá se od 1.9.2024

146  Přijímá se od 1.9.2024

55  Přijímá se od 1.9.2024

73  Přijímá se od 1.9.2024

150  Přijímá se od 1.9.2024

145  Přijímá se od 1.9.2024

3  Přijímá se od 1.9.2024

159  Přijímá se od 1.9.2024

65  Přijímá se od 1.9.2024

134  Přijímá se od 1.9.2024

141  Přijímá se od 1.9.2024

108  Přijímá se od 1.9.2024

94  Přijímá se od 1.9.2024

127  Přijímá se od 1.9.2024

42  Přijímá se od 1.9.2024

70  Přijímá se od 1.9.2024

54  Přijímá se od 1.9.2024

153  Přijímá se od 1.9.2024

24  Přijímá se od 1.9.2024

7  Přijímá se od 1.9.2024

148  Přijímá se od 1.9.2024

132  Přijímá se od 1.9.2024

85  Přijímá se od 1.9.2024

89  Přijímá se od 1.9.2024

25  Přijímá se od 1.9.2024

71  Přijímá se od 1.9.2024

117  Přijímá se od 1.9.2024

90  Přijímá se od 1.9.2024

158  Přijímá se od 1.9.2024

8  Přijímá se od 1.9.2024

124  Přijímá se od 1.9.2024

Zápis pro školní rok 2024/2025

Zápis dětí do MŠ Chmelová a MŠ Podléšková pro školní rok 2024/2025 bude probíhat prezenčně ve dnech 6. – 7. 5. 2024 na adrese MŠ Chmelová 2921/8, Praha 10 - v prostoru ředitelny školy, jednotně pro obě pracoviště.

 

Elektronický předzápis bude spuštěn od 5. 4. – 5. 5. 2024 – odkaz ZDE.

POSTUP elektronického PŘEDZÁPISU

 1. Přes portál  elektronickypredzapis.cz  provedete registraci, prosíme o kontrolu správnosti všech údajů.
 2. Vyplníte Žádost o přijetí, Evidenční list, odešlete a zároveň si je vytisknete. Vyplnění prosím věnujte zvýšenou pozornost, jelikož řádné vyplnění položek při registraci dle instrukce usnadní proces celé administrace.
 3. Oba formuláře (ŽÁDOST i EVIDENČNÍ LIST) si necháte potvrdit pediatrem.
 4. Doporučujeme využít rezervačního systému na konkrétní čas pro řádný zápis.

POSTUP při ZÁPISU

Zápis pro školní rok 2024/2025 probíhá prezenčně 6. a 7. 5. 2024 od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin na adrese Chmelová 2921/8.

  1. Zákonný zástupce se dostaví k zápisu s vyplněnou žádostí a evidenčním listem – oba formuláře přijmeme pouze potvrzené pediatrem – (je vhodné si v elektronickém předzápisu zarezervovat konkrétní čas pro podání žádosti)
  2. Nezapomeňte originál rodného listu dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce, pro možnou kontrolu údajů a ověření trvalého bydliště.
  3. Děti budou do MŠ přijímány podle zveřejněných kritérií.
  4. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Nezbytnou podmínkou přijetí dětí do mateřské školy je jejich trvalé bydliště v Praze 10.

  Dítě je přijímáno na základě žádosti rodiče (zákonného zástupce, který se dostaví k zápisu), o přijetí rozhodne ředitelka školy.

  Předběžný 1. seznam přijatých dětí (pod přidělenými registračními čísly) bude zveřejněn na webu školy a ve vývěsce 14. 5. 2024.

  Následuje vyvěšení 2. seznamu přijatých dětí (pod přidělenými registračními čísly) na webu školy a ve vývěsce dne 23. 5. 2024.

  24. – 28. 5. 2024  bude probíhat druhé kolo vyzvedávání rozhodnutí oproti podpisu a podání zápisového lístku – do té školy, kterou si zákonný zástupce vybere (v případě, že  podal žádost do více MŠ). Tím zákonní zástupci potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole.

  V průběhu měsíce června proběhne informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí.

Kritéria pro přijetí dětí pro školní rok 2024–2025

Ředitelka Mateřské školy, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace, stanovila níže uvedená kritéria, dle kterých bude postupovat při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v souladu s ustanovením § 165, odst. 2, písm. b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vždy dle věku od nejstaršího po nejmladší (do naplnění kapacity školy):

V rámci zápisu pro školní rok 2024/2025 škola disponuje 70 volnými místy.

Kritéria pro přijetí dětí pro školní rok 2024–2025

Na základě ustanovení §2, odst.1, písm. a), § 34, §165, odst.2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění s ohledem na „Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání“ sp.zn.166/2010/DIS/JŠK ze dne 8. 12. 2010 stanovuje ředitelka Mateřské školy, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace Mgr. Radka Horáková následující Kritéria, podle kterých bude postupovat při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Děti jsou přijímány v tomto pořadí (do naplnění kapacity školy):

 1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona, v platném znění, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu městské části Praha 10. (K 31. 8. 2024 dítě dosáhne 5 let nebo je starší a má udělen odklad školní docházky.) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
 2. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2024 dovrší věk 4 let, je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v planém znění a které má trvalý pobyt, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu městské části Praha 10. Řazení dětí podle data narození od nejstaršího po nejmladší.
 3. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2024 dovrší věk 3 let, je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v planém znění a které má trvalý pobyt, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu městské části Praha 10. Řazení dětí podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

Kritéria nabývají účinnost 1. 4. 2024.