Projekty

PROJEKT

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV na území MČ Praha 10, reg. číslo: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008427 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je prohloubení partnerství všech aktérů vzdělávání na území MČ
Praha 10, aktualizace procesu MAP a realizace vzdělávacích aktivit
pro pedagogy, děti a žáky, rodiče i veřejnost. Projekt je realizován od března
2024 do prosince 2025.

PROJEKT Cesta ke kvalitnímu vzdělávání MŠ Chmelová

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Seznam všech alergenů naleznete zde.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1 V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi

Seznam všech alergenů naleznete zde.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ III NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 10

REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023069 - je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vytváření společných strategií pro zlepšování kvality předškolního a základního vzdělávání na území MČ Praha 10.

Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019301

Specifický cíl:
02.3.61.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání
02.3.62.1 Kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání
02.3.68.5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.

Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 - MŠ Chmelová

Název projektu: Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – MŠ Chmelová

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001478

Číslo a název výzvy: Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Příjemce podpory: Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 8/2921, příspěvková organizace

Stručný popis projektu: Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí v mateřské škole a přispět tak k snazšímu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizace projektu přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 - MŠ Chmelová - aktivity v roce 2021

5.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

Pozvánka na akci pro rodiče:

Interkulturní setkání:

Přednáška s diskuzí na téma Společné vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, jazyková příprava jako základ pro úspěšnou adaptaci v rámci předškolního vzdělávání

Termín: 21. 6. 2021

Místo konání: Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 8/2921

                        horní pavilon přízemí (5. třída), od 17:00 hod.

Program:

·        Mgr. Jana Hradílková, speciální pedagog, ministerská rada MŠMT, nás seznámí se základními principy společného vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v souvislosti s úspěšnou adaptací dětí při předškolním vzdělávání.

·        Budete seznámeni s probíhající podporou dětí s odlišným mateřským jazykem ze strany naší mateřské školy a budeme si společně sdílet své zkušenosti.

Těšíme se na rodiče sloučených zařízení MŠ Chmelová a MŠ Podléšková!

5.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

„Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – MŠ Chmelová“

registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001478

Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 8/2921

 

Interkulturní setkání:

Přednáška s diskuzí na téma Společné vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, jazyková příprava jako základ pro úspěšnou adaptaci v rámci předškolního vzdělávání

Organizátor: Mgr. Radka Horáková

Externí odborník: Mgr. Jana Hradílková

Dne 21. 6. 2021 proběhlo odborně tematické setkání s rodiči zaměřené na společné vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ). Mgr. Jana Hradílková rodičům představila nejen systém podpory a vzdělávání dětí s OMJ v České republice, ale také poukázala na klíčovou roli dodržení principů společného vzdělávání pro úspěšné začlenění dětí do předškolního vzdělávání. Dále přítomné seznámila s riziky integrace dětí s OMJ a uvedla možnosti pomoci dětem a rodičům v problémových situacích. S rodiči následně diskutovala jejich vlastní zkušenosti s podporou dětí ze strany mateřské školy.

V rámci tohoto setkání byli rodiče také seznámeni s možnostmi jazykové podpory, která je v mateřské škole průběžně poskytována. Po celou dobu rovněž probíhala diskuze napříč celou rozsáhlou tématikou. Na závěr je nezbytné sdělit, že vzhledem k získání širokého spektra podstatných informací, rodiče vyhodnotili dané setkání jako velmi přínosné.

Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 - MŠ Chmelová - aktivity

5.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

Pozvánka na akci pro rodiče:

Interkulturní setkání:

Přednáška s diskuzí na téma Společné vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, jazyková příprava jako základ pro úspěšný vstup do základní školy

Termín: 1.10.2020

Místo konání:  Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 8/2921

                        horní pavilon přízemí (5. třída), od 17:00 hod

Program:

  • Mgr. Darja Kovářová, metodik prevence a psycholog PPP Praha 10 nás seznámí se základními principy společného vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v souvislosti s přípravou na vstup do základní školy.
  • Povíme si, jak probíhá podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v naší škole a budeme sdílet své zkušenosti.

Těšíme na rodiče sloučených zařízení MtŠ Chmelová a MtŠ Podléšková !

5.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

„Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – MŠ Chmelová“

registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001478

Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 8/2921

 

Interkulturní setkání:

Přednáška s diskuzí na téma Společné vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, jazyková příprava jako základ pro úspěšný vstup do základní školy.

Organizátor: Mgr. Soňa Málková

Externí odborník: Mgr. Darja Kovářová, PPP Praha 10, Jabloňová ulice

 

Dne 1.10.2020 proběhlo odborně tematické setkání s rodiči zaměřené na společné vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Mgr. Darja Kovářová rodičům představila práci PPP, nastínila možnosti pomoci dětem a rodičům v problémových výchovně vzdělávacích situacích. S rodiči prodiskutovala úskalí adaptace dětí při nástupu do mateřské školy z hlediska společného vzdělávání dětí s OMJ a probrala zkušenosti rodičů s podporou dětí ze strany mateřské školy. Rodiče byli seznámeni s možnostmi pravidelné výuky ČJ na škole. Krátce byli rodiče obeznámeni s problematikou odkladu školní docházky a vstupem do základní školy. Během celého setkání probíhala diskuse – sdílení zkušeností.

Rodiče vyhodnotili setkání jako přínosné z hlediska získaných poznatků.