Zápis

Zápis pro školní rok 2021/2022

ZÁPIS v letošním roce proběhne dne 5. 5. 2021 

Forma zápisu bude upřesněna dle aktuální epidemiologické situace (osobní podání žádosti v mateřské škole nebo varianta elektronického podání žádosti).

Elektronický PŘEDZÁPIS bude zahájen 6. 4. 2021 – odkaz na viz níže.

Konání dne otevřených dveří v naší škole v současné chvíli neplánujeme vzhledem k epidemiologické situaci.

Základní informace o chodu a aktivitách školy získáte na webu školy. Případné dotazy směřujte na email info@mschmelova.cz.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

Do mateřské školy (dále jen MŠ) jsou přijímány děti, které dosáhly tří let věku, podrobily se stanoveným pravidelným očkováním, případně mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zápis do MŠ na následující školní rok probíhá v termínu určeném po dohodě se zřizovatelem, v letošním roce je stanoven na 5. 5. 2021. Děti mohou být přijímány do MŠ i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.

Dítě je přijímáno na základě žádosti rodiče (zákonného zástupce), o přijetí rozhodne ředitelka školy.  Na portále www.elektronickypredzapis.cz si můžete vyplnit a vytisknout formuláře potřebné k zápisu.

Po ukončení zápisu vedeném ve správním řízení, obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ.

V případě přijetí bude rozhodnutí uveřejněno na webu školy a na vývěsce školy.

V případě nepřijetí bude rozhodnutí ředitelkou školy zasláno poštou na adresu, kterou zákonný zástupce uvedl v „Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání“.

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti, na něž se váže povinná předškolní docházka (v posledním roce před zahájením školní docházky), tedy děti, které k 31. 8. příslušného roku dosáhnou pěti let.

Podmínkou přijetí dětí do mateřské školy je jejich s trvalé bydliště v Praze 10.

POSTUP ZÁPISU

  1. Přes portál  www.elektronickypredzapis.cz provedete registraci a vyplníte Žádost o přijetí, Evidenční list, odešlete a zároveň si je vytisknete. Vyplnění prosím věnujte zvýšenou pozornost, jelikož řádné vyplnění položek při registraci dle instrukce usnadní proces celý administrace.
  2. Evidenční list si necháte potvrdit pediatrem.
  3. V případě realizace prezenčního zápisu přinesete dne 5. 5. 2021 vyplněné, podepsané formuláře do MŠ spolu s rodným listem dítěte a občanským průkazem zákonného zástupce (důležité je doložit doklad o trvalém bydlišti v Praze 10 zákonného zástupce nebo dítěte). Na portálu předzápisu je možné si reservovat čas pro provedení zápisu dle časového harmonogramu.
  4. V případě, že bude nezbytné realizovat distanční formu podání Žádosti o přijetí, bude tato skutečnost s předstihem uvedena na našem webu.

DALŠÍ INFORMACE:

  • Cizinci doloží doklad o povolení pobytu na území ČR, v případě, že nekomunikujete v českém jazyce, doporučujeme účast tlumočníka,
  • pořadí zaslání „Žádosti o přijetí“ neovlivňuje přijetí dítěte,
  • obecně platí, že děti mladší tří let můžeme přijmout pouze v případě, že to umožní kapacita a podmínky školy (pořadník pro žadatele mladší tří let mateřská škola nevytváří).