Zápis

Konečný seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/2022

Přijaté k 3. 6. 2021 jsou děti s těmito registračními čísly, kapacita školy je naplněna:

Pracoviště Chmelová Pracoviště Podléšková
-24- Přijímá se od 1. 9. 2021 -84- Přijímá se od 1. 9. 2021
-155- Přijímá se od 1. 9. 2021 -98- Přijímá se od 1. 9. 2021
-16- Přijímá se od 1. 9. 2021 -129- Přijímá se od 1. 9. 2021
-6- Přijímá se od 1. 9. 2021 -118- Přijímá se od 1. 9. 2021
-23- Přijímá se od 1. 9. 2021 -126- Přijímá se od 1. 9. 2021
-10- Přijímá se od 1. 9. 2021 -71- Přijímá se od 1. 9. 2021
-40- Přijímá se od 1. 9. 2021 -132- Přijímá se od 1. 9. 2021
-139- Přijímá se od 1. 9. 2021 -109- Přijímá se od 1. 9. 2021
-41- Přijímá se od 1. 9. 2021 -149- Přijímá se od 1. 9. 2021
-26– Přijímá se od 1. 9. 2021 -110- Přijímá se od 1. 9. 2021
-154- Přijímá se od 1. 9. 2021 -113- Přijímá se od 1. 9. 2021
-107- Přijímá se od 1. 9. 2021 -120- Přijímá se od 1. 9. 2021
-12- Přijímá se od 1. 9. 2021 -134- Přijímá se od 1. 9. 2021
-45- Přijímá se od 1. 9. 2021 -119- Přijímá se od 1. 9. 2021
-56- Přijímá se od 1. 9. 2021 -112- Přijímá se od 1. 9. 2021
-140- Přijímá se od 1. 9. 2021 -87- Přijímá se od 1. 9. 2021
-47- Přijímá se od 1. 9. 2021 -77- Přijímá se od 1. 9. 2021
-66- Přijímá se od 1. 9. 2021 -3- Přijímá se od 1. 9. 2021
-54- Přijímá se od 1. 9. 2021 -121- Přijímá se od 1. 9. 2021
-151- Přijímá se od 1. 9. 2021 -124- Přijímá se od 1. 9. 2021
-67- Přijímá se od 1. 9. 2021 -72- Přijímá se od 1. 9. 2021
-138- Přijímá se od 1. 9. 2021 -123- Přijímá se od 1. 9. 2021
-143- Přijímá se od 1. 9. 2021 -2- Přijímá se od 1. 9. 2021
-15- Přijímá se od 1. 9. 2021 -89- Přijímá se od 1. 9. 2021
-22- Přijímá se od 1. 9. 2021 -96- Přijímá se od 1. 9. 2021
-52- Přijímá se od 1. 9. 2021 -90- Přijímá se od 1. 9. 2021
-27- Přijímá se od 1. 9. 2021 -160- Přijímá se od 1. 9. 2021
-32- Přijímá se od 1. 9. 2021 -74- Přijímá se od 1. 9. 2021
-103- Přijímá se od 1. 9. 2021  
-20- Přijímá se od 1. 9. 2021  
-147- Přijímá se od 1. 9. 2021  
-34- Přijímá se od 1. 9. 2021  
-28- Přijímá se od 1. 9. 2021  
-8- Přijímá se od 1. 9. 2021  
-50- Přijímá se od 1. 9. 2021  
-159- Přijímá se od 1. 9. 2021  
-43- Přijímá se od 1. 9. 2021  
-36- Přijímá se od 1. 9. 2021  
-61- Přijímá se od 1. 9. 2021  
-73- Přijímá se od 1. 9. 2021  

 

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná:

Pracoviště Chmelová dne 21. 6. 2021 od 17:00 hodin,

Pracoviště Podléšková dne 22. 6. 2021 od 17:00 hodin.

Účast na schůzce je bez dětí, děkujeme.

Na schůzce Vám budou předána Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, případně je možné si jej vyzvednout dne 7. 6. 2021 od 9:00 do 16:00 hodin v ředitelně MŠ Chmelová.

Rozhodnutí o nepřijetí budou rozesílána poštou, kapacita školy je naplněna.

 

 

 

TERMÍN ŘÁDNÉHO ZÁPISU je stanoven na 5. 5. 2021

V den zápisu, tedy 5. 5. 2021, bude u vchodu do Mateřské školy Chmelová (z ulice Ostružinová) umístěna poštovní schránka určená pouze pro žádosti k předškolnímu vzdělávání. 

Schránka bude v tento den k dispozici od 6:30 hodin do 17:00 hodin, kdy bude ukončeno možné předání žádostí.

Volná kapacita pro nově přijímané děti na školní rok 2021/2022 je 35 míst (pouze pracoviště MŠ Chmelová). Škola má celkem 53 volných míst. Žádost podávejte pouze na jedno preferované pracoviště. V případě, že věkově (počtem bodů dle kritérií) bude Vaše dítě k přijetí na druhé pracoviště, bude Vám tato možnost nabídnuta.

Pro připomenutí, nezbytnosti, které musí být doloženy k řádnému zápisu:

 • ŽÁDOST – potvrzená lékařem a podepsaná oběma zákonnými zástupci
 • EVIDENČNÍ LIST – potvrzený lékařem a podepsaný oběma zákonnými zástupci
 • prostou kopii svého občanského průkazu, (cizí státní příslušníci, pokud nemají občanský průkaz – prostou kopii pasu)
 • prostou kopii rodného listu dítěte
 • souhlas se zpracováním osobních údajů

Zápis pro školní rok 2021/2022

ZÁPIS v letošním roce proběhne dne 5. 5. 2021 

Forma zápisu bude upřesněna dle aktuální epidemiologické situace (osobní podání žádosti v mateřské škole nebo varianta elektronického podání žádosti).

Elektronický PŘEDZÁPIS bude zahájen 6. 4. 2021 – odkaz ZDE.

Konání dne otevřených dveří v naší škole v současné chvíli neplánujeme vzhledem k epidemiologické situaci.

Základní informace o chodu a aktivitách školy získáte na webu školy. Případné dotazy směřujte na email info@mschmelova.cz.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

Do mateřské školy (dále jen MŠ) jsou přijímány děti, které dosáhly tří let věku, podrobily se stanoveným pravidelným očkováním, případně mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zápis do MŠ na následující školní rok probíhá v termínu určeném po dohodě se zřizovatelem, v letošním roce je stanoven na 5. 5. 2021. Děti mohou být přijímány do MŠ i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.

Kritéria bodového ohodnocení žádosti:

 • Místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu MŠ (2 000 bodů)
 • Pětiletí k 31. 8. 2021 a starší (2 000 bodů)
 • Čtyřletí nejpozději k 31. 8. 2021 (1 800 bodů)
 • Tříletí nejpozději k 31. 8. 2021 (1 400 bodů)
 • Tříletí za každý den věku dítěte ve školním roce k 31. 8. 2021 (1 bod)
 • Místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod MŠ (0 bodů)

Dítě je přijímáno na základě žádosti rodiče (zákonného zástupce), o přijetí rozhodne ředitelka školy.  Na portále www.elektronickýpředzápis.cz si můžete vyplnit a vytisknout formuláře potřebné k zápisu.

DOKUMENTY, KTERÉ JSOU POTŘEBNÉ K ZÁPISU DNE 5. 5. 2021:

 • ŽÁDOST – potvrzená lékařem a podepsaná oběma zákonnými zástupci
 • EVIDENČNÍ LIST – potvrzený lékařem a podepsaný oběma zákonnými zástupci
 • prostou kopii svého občanského průkazu, (cizí státní příslušníci, pokud nemají občanský průkaz – prostou kopii pasu)
 • prostou kopii rodného listu dítěte
 • souhlas se zpracováním osobních údajů 

Po ukončení zápisu vedeném ve správním řízení, obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ.

V případě přijetí bude rozhodnutí uveřejněno na webu školy a na vývěsce školy.

V případě nepřijetí bude rozhodnutí ředitelkou školy zasláno poštou na adresu, kterou zákonný zástupce uvedl v „Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání“.

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti, na něž se váže povinná předškolní docházka (v posledním roce před zahájením školní docházky), tedy děti, které k 31. 8. příslušného roku dosáhnou pěti let.

Podmínkou přijetí dětí do mateřské školy je jejich trvalé bydliště v Praze 10.

POSTUP ZÁPISU

 1. Přes portál  www.elektronickypredzapis.cz provedete registraci a vyplníte Žádost o přijetí, Evidenční list, odešlete a zároveň si je vytisknete. Vyplnění prosím věnujte zvýšenou pozornost, jelikož řádné vyplnění položek při registraci dle instrukce usnadní proces celý administrace.
 2. Dokumenty si necháte potvrdit pediatrem.
 3. Vyplněnou a vytištěnou žádost spolu s dalšími dokumenty, které si můžete vytisknout po vyplnění elektronické žádosti, ODEVZDEJTE V TERMÍNU ŘÁDNÉHO ZÁPISU, tedy 5. 5. 2021 v MATEŘSKÉ ŠKOLE jedním z těchto způsobů:
  • EMAILEM – S ELEKTRONICKÝM PODPISEM ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
  • DO DATOVÉ SCHRÁNKY ŠKOLY
  • POŠTOU
  • OSOBNÍM PODÁNÍM VE ŠKOLE *

  * VHOZENÍM DO SCHRÁNKY K TOMU URČENÉ NEBO OSOBNĚ PO DOMLUVĚ V PŘEDEM STANOVENÉM ČASE

 4. Seznam přijatých dětí bude uveřejněn na webu školy 20.5.2021. Zákonní zástupci obdrží emailem zápisové lístky, jejichž prostřednictvím  potvrdí zákonný zástupce nástup svého dítěte do konkrétní mateřské školy. Způsob jejich předání škole bude sdělen v emailové zprávě. Do 3.6.2021 budou vydána rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání písemnou formou na adresu, kterou zákonní zástupci uvedou v Žádosti o přijetí a rozhodnutí o přijetí na uvolněná místa po duplicitách.

DALŠÍ INFORMACE:

 • Cizinci doloží doklad o povolení pobytu na území ČR, v případě, že nekomunikujete v českém jazyce, doporučujeme účast tlumočníka,
 • pořadí zaslání „Žádosti o přijetí“ neovlivňuje přijetí dítěte,
 • obecně platí, že děti mladší tří let můžeme přijmout pouze v případě, že to umožní kapacita a podmínky školy (pořadník pro žadatele mladší tří let mateřská škola nevytváří).