6. třída

Třídní učitelky

Dagmar Brochová

Ilona Tesařová

Telefon na třídu: +420 771 181 196

Email: 6.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Leden 2022

Očekávané výstupy: 

  •  Zvládnutí základních pohybových dovedností a prostorové orientace  
  • Porozumět, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje, že s těmito změnami je třeba v životě počítat     
  • Umět rozlišovat nebezpečné situace  
  • Chápat základní matematické, číselné a prostorové elementární pojmy  
  • Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky ve slovech  
  • Uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i dětmi