1. třída

Program třídy

Červen 2021

Očekávané výstupy:

  • Zdolávání překážek v terénu 
  • Prohlubování poznatků o bezpečném chování a pohybu doma, v přírodě i při prázdninových cestách 
  • Rozvíjení kultivovaného vyjadřovacího projevu se správnou výslovností 
  • Samostatné přemýšlení – vyslovení vlastního názoru 
  • Využívání encyklopedií k rozšiřování poznatků 
  • Dodržování správných návyků při zpěvu a recitaci 
  • Vyhledávání ilustrací, porovnávání výtvarného vyjadřování