1. třída

Třídní učitelky

Ivana Drvotová

Kamila Kavková

Mgr. Lenka Mašková

Telefon na třídu: +420 771 181 197

Email: 1.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Červen 2024

Očekávané výstupy:

  • prohlubování poznatků o bezpečném chování a pohybu doma, v přírodě i při prázdninových cestách 
  • rozvíjení kultivovaného vyjadřovacího projevu se správnou výslovností 
  • samostatné přemýšlení – vyslovení vlastního názoru 
  • využívání encyklopedií k rozšiřování poznatků 
  • dodržování správných návyků při zpěvu a recitaci 
  • vyhledávání ilustrací, porovnávání výtvarného vyjadřování