5. třída

Třídní učitelky

Marcela Konopásková

Romana Müllerová

Telefon na třídu: +420 771 181 195

Email: 5.třída@mschmelova.cz

Program třídy

Květen 2024

Očekávané výstupy:

  • učit se chápat významy slov láska a rodina 
  • osvojovat si správné chování v mezilidských vztazích, rozvíjet úctu ke starším 
  • vytvářet si vhodné postoje a návyky ve vztahu s druhými 
  • prostřednictvím her získat poznatky o dopravních prostředcích 
  • osvojit si nové názvy rostlin a živočichů, se kterými se setkáváme na jaře  
  • učit se chápat svoji hodnotu, dokázat ocenit sebe i druhé 
  • rozvíjet přátelství a spolupráci, schopnost pomoci