5. třída

Třídní učitelky

Marcela Konopásková

Bc. Natálie Podlipná Dis.

Telefon na třídu: +420 771 181 195

Email: 5.třída@mschmelova.cz

Program třídy

Leden 2023

Očekávané výstupy:

  • rozvíjet estetické cítění, vnímání zvláštností a zákonitostí zimní přírody, rozvíjet vztah k přírodě, 
  • uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky, 
  • t základní povědomí o ochraně svého zdraví, i zdraví druhého, 
  • t základní poznatky o vývoji, životě, činnostech člověka, o přírodě, 
  • umí vnímat všemi smysly, 
  • chovat se ohleduplně k druhému, soucítit s ním, 
  • mít zafixované základy společenského chování, 
  • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, umět odpovídat na otázky z textu, vyprávět příběh