5. třída

Třídní učitelky

Marcela Konopásková

Bc. Natálie Podlipná Dis.

Telefon na třídu: +420 771 181 195

Email: 5.třída@mschmelova.cz

Program třídy

Říjen 2022

Očekávané výstupy:

  • zvládnout jemnou motoriku, koordinaci zraku a ruky 
  • získání dovedností ke zdravému životnímu stylu, k zdravému sebevědomí, pocitu uspokojování ze sebe sama 
  • rozpoznat, co je škodlivé a co zdraví prospívá (pohyb, klidné prostředí, zdravá výživa) 
  • mít zafixované základní hygienické a zdravotně preventivní návyky 
  • činnosti vedoucí k vytváření dětských přátelství 
  • osvojení si dovedností při péči o okolí a při jeho ochraně, činnosti vedoucí k osvojení si pracovních postupů, manipulaci s jednoduchým nářadím 
  • hry a činnosti na rozvoj paměti, zrakového a sluchového vnímání