Určené školy MČ Praha 10 pro výkon nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let

Určené školy MČ Praha 10, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci pracovníků bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a některých dalších klíčových profesí. Je to ZŠ Karla Čapka a jako záložní ZŠ Švehlova. K dispozici zůstává také MŠ Omská a po jejím naplnění MŠ Magnitogorská.

Úplný výčet profesí, kterých se možné umístění dětí a žáků do určených škol týká:

– zaměstnanci bezpečnostních sborů,

– zaměstnanci obecní policie,

– zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

– sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

– sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

– zaměstnanci Finanční správy České republiky, – příslušníky ozbrojených sil,

– zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

– pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

– zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

– zaměstnanci zařízení školního stravování,

– zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,

– zaměstnanci České pošty, s. p., a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.