Projekty

Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 - MŠ Chmelová


Název projektu: Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – MŠ Chmelová

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001478

Číslo a název výzvy: Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Příjemce podpory: Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 8/2921, příspěvková organizace

Stručný popis projektu: Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí v mateřské škole a přispět tak k snazšímu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizace projektu přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Projekt je spolufinancován Evropskou unii.

Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 - MŠ Chmelová - aktivity

5.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

Pozvánka na akci pro rodiče:

Interkulturní setkání:

Přednáška s diskuzí na téma Společné vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, jazyková příprava jako základ pro úspěšný vstup do základní školy

Termín: 1.10.2020

Místo konání:  Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 8/2921

                        horní pavilon přízemí (5. třída), od 17:00 hod

Program:

  • Mgr. Darja Kovářová, metodik prevence a psycholog PPP Praha 10 nás seznámí se základními principy společného vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v souvislosti s přípravou na vstup do základní školy.
  • Povíme si, jak probíhá podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v naší škole a budeme sdílet své zkušenosti.

Těšíme na rodiče sloučených zařízení MtŠ Chmelová a MtŠ Podléšková !

5.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

„Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – MŠ Chmelová“

registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001478

Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 8/2921

 

Interkulturní setkání:

Přednáška s diskuzí na téma Společné vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, jazyková příprava jako základ pro úspěšný vstup do základní školy.

Organizátor: Mgr. Soňa Málková

Externí odborník: Mgr. Darja Kovářová, PPP Praha 10, Jabloňová ulice

 

Dne 1.10.2020 proběhlo odborně tematické setkání s rodiči zaměřené na společné vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Mgr. Darja Kovářová rodičům představila práci PPP, nastínila možnosti pomoci dětem a rodičům v problémových výchovně vzdělávacích situacích. S rodiči prodiskutovala úskalí adaptace dětí při nástupu do mateřské školy z hlediska společného vzdělávání dětí s OMJ a probrala zkušenosti rodičů s podporou dětí ze strany mateřské školy. Rodiče byli seznámeni s možnostmi pravidelné výuky ČJ na škole. Krátce byli rodiče obeznámeni s problematikou odkladu školní docházky a vstupem do základní školy. Během celého setkání probíhala diskuse – sdílení zkušeností.

Rodiče vyhodnotili setkání jako přínosné z hlediska získaných poznatků.